Bli medlem


Medlemskap i den ideella föreningen Leader Sörmlandskusten kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Ni som vill ingå i vårt partnerskap ombeds att betala in medlemsavgiften för 2021 till: Leader Sörmlandskustens bg. 868-0142.

Medlemsavgiften är 200 kr per organisation. Ange vilken organisation som ligger bakom betalningen samt vilken person ni utnämner som ert ombud, glöm inte att uppge er mejladress där ni vill få fortlöpande information.

Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman och har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.