Vad är Leader?

Leader – en metod för att utveckla landsbygden

En del av projektstöden i jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden kan sökas som stöd inom lokalt ledd utveckling.

Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Utvecklingen ska ske genom den så kallade leadermetoden.

Om lokalt ledd utveckling – Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden.

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Det innebär att du som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen.

Bor du i ett leaderområde?

Stora delar av Sverige kommer att täckas av leaderområden. I varje område finns ett bemannat leaderkontor med en verksamhetsledare. Där kan du få hjälp med processen från idé till projekt.

Kontakta närmaste leaderkontor för mer information om vad som gäller i just ditt leaderområde. Du hittar namn på områden samt hur du kontaktar ditt område här.

De här stöden kan du söka inom lokalt ledd utveckling

Det finnas två stöd att söka för organisationer, föreningar, företag och myndigheter:

Privatpersoner kan inte söka stöden.

Vem fattar beslut om stöd?

I leaderområdet finns en styrelse för verksamheten som kallas LAG. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar. Jordbruksverket fastställer LAG:s beslut.