Vår strategi

Ideell förening

Den ideella föreningen Leader Sörmlandskusten bildades 26 augusti 2015 och fick sin utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket den 2 december 2015.

Vår vision; ”En funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land”

Om vi skall få till stånd en kraftfull och hållbar utveckling av vår landsbygd krävs ett lokalt engagemang som kommer till uttryck i människors vilja att bidra till gemensamma resultat. Ensam är inte stark utan det är i samverkan som vi åstadkommer en varaktig förändring till det bättre med utgångspunkt i bygdens behov.

Landsbygdens utveckling sker bäst i samverkan med staden. Vi är båda varandras förutsättningar och ett fruktbart samarbete leder till goda resultat. Inom ramen för samverkan mellan stad och land finns många av våra viktiga framtidsfrågor såsom hållbar utveckling, produktutveckling, energieffektivitet och distribution av våra viktiga jordsbruksprodukter.

Våra insatsområden
  1. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen
  2. Verka för den utveckling som kan ske genom ta till vara mångfalden i vårt område, olika kulturella och etniska bakgrunder, unga och gamla, män och kvinnor.
  3. Utveckla modeller för boende och service på landsbygden
  4. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla turismen

Läs hela vår strategi