Insats områden

Leader Sörmlandskusten har ringat in fyra insatsområden som är prioriterade i vår strategi. Ska ni söka stöd från oss ska era projektidéer bidra till att nå våra gemensamma mål. Det här är viktigt för er att känna till om ni ska ha chans att få era projektansökningar beviljade. Läs på om våra insatsområden och läs också vilka typer av åtgärder vi kommer att prioritera vid urvalsprocessen. En nog så viktig del är att ni sätter upp SMARTA mål! Att ett mål är smart betyder att det ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.

Nära mat

Den nära maten kommer både från det traditionella produktions- jordbruket och från ekologiska jordbruk och trädgårdar och lokala mathantverkare. De har alla det gemensamt att de bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Arbetstillfällen skapas i alla led, hos producenter, mathantverkare, kreatörer, distributörer, restauranger, offentliga kök, matturistföretag o.s.v. Här är mötet mellan stad och land en viktig förutsättning för utveckling.

Vi kan utveckla smarta logistiklösningar och innovativa upphandlingsmetoder som breddar marknaden med ökad lönsamhet som följd. Mathantverkare, restauranger, offentliga kök m fl. ska stödjas i sina ambitioner att förädla och utnyttja lokala råvaror.

Vi vill också arbeta för bättre jämställdhet i matbranschen.

Våra insatser ska medverka till att alla producenter inom de gröna och blå näringarna ska kunna utveckla sin produktion så att man tar steg uppåt i värdekedjan för att nå ökad lönsamhet. Ekologisk odling och djuruppfödning samt KRAV-certifiering är exempel på steg på den vägen.

Förädling av närfångad fisk och lokal försäljning av fisken är andra områden som behöver stärkas.

– Hur kan ni bidra till utveckling i vårt område?

Strategisk mångfald

Vad menar vi med strategisk mångfald?

För att använda mångfald som en tillgång i hela organisationen och i vårt utvecklingsarbete behöver den integreras i varje projekt som en naturlig del i planering och genomförande. Med mångfald avser vi både etnisk och kulturell mångfald i ett inkluderande synsätt.

Våra insatser skall omfatta både generella och riktade åtgärder i projekt som banar väg för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gäller särskilt ungdomar och utrikesfödda. En väg är att skapa mötesplatser för personlig utveckling och språkträning genom att utnyttja resurser inom föreningsliv och andra ideella organisationer.

Vi kan bidra till metodutveckling/tillämpning och allmän kompetensutveckling i projektform där syftet är att integrera/inkludera personer med ursprung från andra länder.

På landsbygdsnätverkets hemsida kan ni få inspiration om integrationsprojekt

Leva och bo

Service

Tillgång till service i olika former är ofta avgörande inför val av bostadsort. Vi vill därför fortsätta att utveckla innovativa servicelösningar i form av ”Servicepunkter” där man kan erbjuda ett bredare sortiment av tjänster.    En annan form av service som är under utveckling är ”Digital handel” med dagligvaror där kunden beställer via nätet och får varorna levererade till ett utlämningsställe. Detta lämpar sig väl för mindre orter som saknar egen affär. Det finns även andra stöd via länsstyrelsen till lokala servicelösningar som kan vara nyttiga för er att känna till.

Bostäder på landsbygden

Många i storstaden skulle gärna bosätta sig på landsbygden om bara de rätta förutsättningarna fanns. Inte minst i vårt område är detta en tydlig tendens där många väljer att bosätta sig permanent i sitt fritidshus. Men för att fler skall få möjlighet att välja var man vill bo behöver vi bygga mer på landsbygden. En viktig uppgift under programperioden är att medverka till ökad bostadsproduktion och sänkta kostnader. Med fler och rätt sorts bostäder ökar möjligheten att fler finner sitt drömboende på landsbygden. Fler boende ger även underlag för skolor, kommunikationer och handel vilket leder till en ännu mer levande landsbygd.

Kommunikation – Bredband

En viktig förutsättning för ökad inflyttning är tillgång till robusta bredbandsuppkopplingar i form av nedgrävd fiber. Här har redan stora insatser gjorts där Leadermetoden spelat en viktig roll för att organisera arbetet, bilda byalag och biträda med ansökningar av statsbidrag. Det arbetet måste fortsätta med hög intensitet.

Transporter

Vi behöver utveckla nya transportlösningar på landsbygden, när busslinjer dras in eller man inte längre kan köra egen bil ska det inte vara något hinder att få bo kvar på landsbygden. Med transporter menar vi även nya lösningar av transporter av varor och tjänster.

Mötesplatser

Det behövs också utveckling av ”mötesplatser” på landsbygden, det kan vara samlingslokaler, gym, idrottsplatser eller annat. Det är också viktigt att skapa mötesplatser som främjar möten mellan stad och land .

Turism och struktur

För att främja besöksnäringen kommer vi att arbeta med olika åtgärder inom turismen. De tillgångar som finns i vårt område är i stor utsträckning förknippade med vår fina natur, tillgången till skärgård, insjöar och vattendrag i närhet till storstadsområden samt en levande landsbygd och produktion av lokala råvaror.

Eko- och fisketurism

Vi vill utveckla turism inom ramen för begreppet ekoturism. Det handlar om att bevara istället för att förbruka det som besökaren kommit för att uppleva. Varje områdes ekologiska och kulturella bärkraft ska respekteras. Varje arrangemang ska bidra till resmålets ekonomi genom övernattningar på orten, lokala guider och lokalt inhandlade varor och tjänster mm.

Vi vill också utveckla fisketurismen, utbilda aktörer och utveckla fiskedestinationer inom vårt område som har goda förutsättningar för detta.

Nätverkande, utbildning

Vi arbetar för att aktörerna inom turistnäringen utbildas och blir bättre på att marknadsföra, paketera, samverka och leverera de produkter som finns att erbjuda i området.

Förbättra infrastrukturen

Genom förbättrad infrastruktur i området t.ex. i form av utvecklad och upprustad allmän information om området såsom skyltning, rastplatser och förbättrad tillgänglighet leder till att attraktionen för området ökar. Det kan även leda till att nya sorters turistmål öppnar upp för fler sorters turister.

Våra mål

…når vi tillsammans med er!

Vi har högt ställda förväntningar från våra finansiärer att Leader Sörmlandskustens strategi ska bidra till EU 2020 mål. Då gäller det att vi siktar långt och mitt i prick!

 1. Övergripande mål för vårt område.
 2. Vi har valt de övergripande målen med utgångspunkt i de behov vi kunnat utläsa ur vår SWOT-analys, de regionala översiktsplanerna och respektive landsbygdsprogram (två länsstyrelser)
 3. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen.
 4. Skapa förutsättningar för strategisk mångfald
 5. Utveckla modeller för boende, mötesplatser och lokal service på landsbygden
 6. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla turismen

Mätbara mål för vårt område per insatsområde:

Nära mat – Antal nya företag, arbetstillfällen, produkter och tjänster, nätverk, antal personer som kompetensutvecklas.
Strategisk mångfald – Antal projekt och deltagare.
Leva och Bo – 
Antal nya bostäder, projekt om servicepunkter, ny arbetstillfällen samt projekt som avser bildande av byalag, nätverk eller samverkansgrupper.
Turism – Antal besökare, arbetstillfällen, nätverk, deltagare, nya företag samt företagens redovisade intäkter.

Tips från Jacqueline…

Att ett mål är smart betyder att det ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.
S – Specifikt…Var konkreta, avgränsa och se till att förankra er ”måltavla” med alla. Vi har inte råd att bränna av hagelsvärmar åt olika håll.
M – Mätbart… Ett bra sätt är att räkna antal/enheter/nivåer före projektet och sen bestämma hur mycket bättre ni förväntar att resultatet ska vara vid projektets slut.
A – Accepterat… Vill alla samma sak? Har det uttryckts ett behov av det ni vill göra? Se till att alla står bakom idén och är beredda att bidra till resultatet.
R – Realistiskt… ”Alla vill till himlen men få vill ju dö” vad är egentligen ett realistiskt mål utifrån era förutsättningar och resurser? Ett sätt är att skissa på vad ni firar vid taklagsfesten redan från start.
T – Tidsbestämt… När är ni framme eller ska vara klara? Gör en tydlig aktivitetsplan och fördela ansvaret. Sätt upp delmål.

Våra Urvalskriterier

När en ansökan kommer in till Jordbruksverket E-tjänst börjar Leaderkontoret behandla ansökan. Först kontrolleras att grundläggande villkor är uppfyllda.

 • Ert projekt ska avse något av de insatsområden som Leader Sörmlandskustens strategi omfattar. Ert projekt ska bidra till att uppnå resultaten och de specifika målen för något av de fyra insatsområdena.
 • Projektansökan ska uppfylla de lagliga villkoren för att man ska kunna få stöd.
 • En projektplan och en budget ska vara bifogad ansökan.
 • Projektet ska rimlighetsbedömas i förhållande till kostnader och förväntade resultat

När Lag ska besluta om projektet ska prioriteras för stöd utgår man från de urvalskriterier som fastställts för Leader Sörmlandskusten. Urvalskriterierna är unika för varje leaderområde och har fastställts av Jordbruksverket.. Projektet får poäng som är beroende av hur väl ansökan uppfyller de fastställda kriterierna. Olika kriterier väger olika tungt i beräkningarna. Det är t ex mer värt att få höga poäng på ett urvalskriterium som syftar till att skapa arbetstillfällen än ett som syftar till en förstudie.  Projektet kan få poäng i flera av de beskrivna kriterierna. När det gäller de  första fem kriterierna får man inte ha 0 poäng i kriterie 1-4

Urvalskriterier och poängsättning för Leader Sörmlandskusten

I alla insatsområden har vi fem gemensamma urvalskriterier

 1. Genomförandekapacitet hos projektgruppen
  Projektgruppen bör bestå av personer med olika kompetenser som är relevanta för projektet. Gruppen ska ha god förankring i området och ha medlemmar som har koppling till berört område, gärna också representerar alla tre sektorerna. I budgeten ska det finnas resurser avsatta för och kunskaper om administration och ekonomiredovisning.
 2. Ekonomiska förutsättningar/likviditet
  Projektgruppen ska kunna visa hur de säkerställt en god likviditet, kapital/lån eller motsvarande under projektets genomförande.
 3. Uppfyller regionala/lokala/kommunala mål
  Projektgruppen ska kunna visa att projektet syftar mot övergripande mål och strategier för området, nationella eller regionala och i vilket geografiskt område man avser att verka.
 4. Horisontella mål
  De horisontella kriterierna hållbar utvecklingjämlikhet och ungas delaktighet ska beaktas i såväl planering som genomförande och uppföljning av projekt. Miniminivån är att minst ett av kriterierna används delvis som verktyg för att nå projektets mål och resultat.
 5. Koppling till flera insatsområden
  Ett projekt kan få högre poäng om projektplanen är kopplad till fler insatsområden utöver basområdet.
Varje insatsområde har dessutom ett antal unika kriterier

Nära mat:

 • Projektet bidrar till att utveckla de areella näringarna
 • Projektet bidrar till att nya arbetstillfällen skapas eller att arbetstillfällen bibehålls
 • Projektet bidrar till att nya produkter/tjänster, baserade på lokala råvaror utvecklas.
 • Projektet bidrar till att produkter kan KRAV-certifiera, säljas på lokal marknad eller erhålla annan märkning som visar på lokalt eller ekologiskt producerad mat
 • Projektet syftar till att nya företag skapas
 • Projektet bidrar till att det skapas nya företagsnätverk/kluster för informationsspridning/kunskapsöverföring
 • Projektet bidrar till att det utvecklas innovativa upphandlingsmetoder i samverkan med de offentliga köken

Strategisk mångfald:

 • Kunskap om mångfaldsarbete hos projektägare, föreningar med flera.
 • Personer med ursprung ifrån andra länder får insikt i svensk kultur, svenskt samhällsliv eller svenska språket.
 • Personer med ursprung ifrån andra länder kan starta företag/nätverk eller liknande aktiviteter med stöd från Leader Sörmlandskusten.

Leva och Bo:

 • Medverka till förbättrad kommersiell och offentlig service.
 • Medverka till utbyggd tillgång till bredband på landsbygden
 • Medverka till förbättring/utveckling av transporter på landsbygden
 • Att det skapas servicepunkter, mötesplatser och utvecklas digital handel
 • Att förutsättningarna för att bygga på landsbygden förbättras

Turism:

 • Att utveckling av besöksnäringen stärks
 • Att nya produkter/destinationer utvecklas.
 • Ökad samverkan mellan aktörer med turistanknytning
 • Utveckla och utbilda inom området fisketurism
 • Utbilda inom och utveckla området ekoturism

Beslutsprocess


När prioriteringen är gjord föreslår LAG beslut om stöd om projektet prioriterades, alternativt beslut om avslag om projektet inte prioriterades. LAG ska alltså föreslå beslut i enlighet med prioriteringen. Jordbruksverket fattar det formella beslutet.