Behandling av personuppgifter


LEADER Sörmlandskusten behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla åtaganden. Ändamålen omfattar stödhantering, statistik, information, uppföljning, utvärdering, analys samt arkivändamål med stöd av rättslig förpliktelse och allmänt intresse. Uppgifterna behandlas elektroniskt.

Uppgifter som skickas till LEADER Sörmlandskusten blir allmänna handlingar, om de inte innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.

LEADER Sörmlandskusten lämnar uppgifter kopplade till projekt till Jordbruksverket och till EU:s institutioner i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. LEADER Sörmlandskusten delar inte personuppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål eller lagstiftade krav.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i LEADER Sörmlandskustens verksamhet och du har också rätt att få uppgifter rättade. Du kan också ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Kontakta oss på info@sormlandskusten.se om du har frågor eller vill göra en rättelse eller radering.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Ansökan om stöd och utbetalning

Ansökan om stöd och utbetalning sker i Jordbruksverkets it-system. För behandling av personuppgifter angivna i ansökan om stöd eller utbetalning är Jordbruksverket personuppgiftsansvarig.