Vårt område

Fakta
  • Antal invånare: 74 000
  • Områdets storlek i km2 exkl. tätort: 2 300
  • Omfattar 5 kommuner och 2 län
  • Exklusive större tätort i Södertälje och Nyköpings kommun.

(Tätorter över 20 000 invånare är inte stödberättigade)

Kännetecken

Omges av två storstadsområden, Stockholm och Norrköping/Linköping Två tätorter med tillväxt, Nyköping och Södertälje Landsbygdsområde med svag tillväxt, försämrad offentlig och kommersiell service. Möjligheter

  • Goda boendemiljöer inom pendlingsavstånd från starka arbetsmarknader
  • Tillgång till bra IT- kommunikation
  • En av landets största flygplats
  • Den planerade ”ostlänken”
  • Två stora hamnarna
  • Väl utvecklad produktion av livsmedel av hög kvalitet
Vad är ett Leaderområde?

Ett leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam utvecklingsstrategi. Området består av flera kommuner, antingen hela eller delar av dem.

Det är också möjligt att ha ett leaderområde som går över en eller flera länsgränser. Området ska präglas av liknande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Det är Jordbruksverket som godkänner leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG. Det finns 48 Leaderområden i Sverige.