Stöd till företag

Som företag kan ni söka olika former av stöd från Leader Sörmlandskusten. 

Leader Sörmlandskusten har ett stöd som heter Projektstöd till företag.

Där kan företag i samverkan ansöka om upp till 200.000 kr i stöd för olika typer av företagsutvecklande insatser. Det kan vara både ”mjuka” insatser, som exempelvis gemensam marknadsföring och ”hårda” insatser, som en byggnation eller annan investering.

Kravet är att det är minst två parter som samverkar i projektet och att alla parter kommer att ha nytta av insatsen. Ni behöver själva stå för minst 30% av finansieringen i projektet, ni kan söka max 70% av kostnaden från Leader.

Projektstöd till företag söker ni på samma sätt som de vanliga Leaderprojekten, via Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan på webben.

Företag kan även vara både sökande  och en av flera samverkansparter i ”vanliga”, allmännyttiga Leaderprojekt.

Se våra exempel på projektstöd till företag:
Pumptrack
Nackunga by
Gården som mötesplats

Exempel på projektstöd till företag – max 200 000 kr i stöd

Ridled

Två hästföretagare vill starta ett samarbete kring en ridled i ett skogsområde. De söker stöd för marknadsföring i form av en gemensam webbplats, röjning, skyltar, grus och arbetsinsatser. Ridleden kommer att finnas på en av företagarnas egen mark och övriga hästägare i området kommer inte att få använda leden. Det finns inte något samarbete med, eller uttalat intresse från fler aktörer i området.

Kommentar: Nyttan tillfaller endast de tre företagen och syftet är att främja deras egen utveckling.

Marknadsföring sparrisodlare

Två sparrisodlare i området vill göra en gemensam broschyr med presentation av deras företag och produkter.

Kommentar: Inget vidare syfte finns beskrivet än att marknadsföra de tre företagen. Nyttan tillfaller inte fler än de företag som ingår i projektet.

Småskalig charktillverkning, ökad förädling

En företagare med gårdsbutik söker stöd för att köpa in en anläggning för rökning av kött och charkprodukter. Denna ska även nyttjas av fler köttproducenter i området, för att stimulera ökad förädling.

Kommentar: På grund av att utgifterna avser en investering som tillfaller företagaren är det projektstöd till företag även om investeringen är till nytta för fler än företagaren med gårdsbutiken.

Datautbildning

Några företagare söker gemensamt stöd för att gå en datautbildning och lära sig att bygga sina egna webbplatser.

Kommentar: Nyttan tillfaller de företag som ingår i projektet eftersom det är företagen som får egen kompetensutveckling. Det finns inga fler målgrupper och inget vidare syfte med projektet.