Nackunga by

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att komplettera Nackunga prästgårds gemenskapsboende med 6 nya bostäder och en samlingslokal samt utveckla gårdens kurs- och evenemangsverksamhet som riktar sig till allmänheten.

Målet med projektet är att det ska finnas en projekteringsplan för 6 nya bostäder inklusive en samlingslokal, skapa en hemsida för att nå ut med information om ekobyn samt att genomföra 4 seminarier för att marknadsföra boendekonceptet.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, administration, konsultkostnader, resor och studiebesök samt marknadsföring och informationsinsatser.

LAG,s motivering: Projektet bidrar till att förutsättningarna för att bygga på landsbygden förbättras. Projektet är främst inriktat på att skapa ett byggprojekt som genererar en projekteringsplan för 6 nya bostäder och en samlingslokal i Hölö. Behovet av fler bostäder i Södertälje kommun är stort, och det finns en efterfrågan på attraktiva bostäder på landsbygden. Många människor efterfrågar boende i någon form av gemenskap. Kollektivhus, gemensamma lokaler och andra ytor, gemensamma evenemang och sociala aktiviteter, är något som önskas men inte alltid så lätt låter sig lösas i en pressad ekonomi. Det är spännande med initiativ som går före och visar att det är möjligt, och som undersöker nya former för boende och gemenskap.

Fastställt stödbelopp: 431 200 kr           
Varav projektstöd:  200 000 kr
Varav privat: 231 200 kr

Länk till projektet