Mobil slunglinje – utvecklingsmöjlighet för den svenska yrkesbiodlingen

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att utveckla ny teknik för slungning av honung.

Målet med projektet är att ta fram en kravspecifikation för en mobil slunglina.  

Aktiviteterna i projekt är projektledning, lokalhyra, förtäring och marknadsföring.

Fastställt stödbelopp: 176 000 kr
Varav projektstöd: 117 920 kr
Varav LAG pott: 58 080 kr

LAG,s motivering:
Projektet är av pilotkaraktär och ska leda till utveckling av en mobil slunglinje som kan alternera mellan olika biodlare för att slunga den honung som bisamhällena producerar. Den enskilde biodlaren får en rationell lösning på sin slungning och behöver inte investera i en egen anläggning. Det är flera parter som drar nytta av att yrkesbiodlaren förväntas öka antalet samhällen. Genom slunglinjens tillkomst skapas nytta för lantbruket genom en ökad pollinering av grödor, för allmänheten ökad pollinering av deras trädgårdar. Naturen i sin helhet gynnas av en ökad pollinering med en bättre tillgång till bisamhällen vilka ökar den biologiska mångfalden.

Länk till projektet