Grön mötesplats i Järna

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att etablera en lokal samverkansyta för att utveckla de gröna näringarna och den lokala matproduktionen.
Projektet ska också öka det allmänna intresset för lokala matproduktion och visa på vägar att som ung etablera sig/studera/starta företag inom trädgård jordbruk och matförädling.

Målet med projektet är att genomföra 20 studiebesök, 12 kurser, 40 praktikdagar, 2 konferenser och 2 skördefester samt ta fram en metodbeskrivning kring användandet av kommunal odlingsmark.

Aktiviteterna i projekt är projektledning, koordinering och administration. 

Fastställt stödbelopp: 2 087 123 kr
Varav projektstöd: 1 398 372 kr och LAG-pott 688 751 kr.

LAG,s motivering: Under Tallarna har redan under flera år varit en viktig aktör inom den nya odlarrörelsen i Sverige. Deras kunnande och kreativa vilja är en stor inspirationskälla för många som vill starta upp egna sociala projekt med koppling till odling och mathantverk. Framför allt har dom lyckats att förbli en neutral aktörer mellan alla de starka ideologier som finns i Järna och fått nästan samtliga att skriva under både behovet och konkreta aktiviteter till medverkan i projektet. LAG betonar att vi behöver mer praktisk forskning och mötesrum för tvärsektoriella erfarenhetsutbyten för att kunna angripa de utmaningar vad gäller en hållbar matproduktion speciellt i samverkan med den offentliga sektorn, i det här fallet Södertälje kommun, när det gäller metodutveckling kring kommunal markanvändning.

Länk till projektet