Ett glatt barn borstar en ponny

Kick Start Strategisk mångfald

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Kick Start Strategisk Mångfald är ett projekt som ska inspirera och väcka intresse hos flera aktörer att bidra till en snabb och kvalitativ integrering av nyanlända. Vi vill underlätta för nyanlända med företagsidéer att skapa nya kontakter och samarbetsparter på landsbygden. Vi vill lyfta och pröva nya grepp på lösningar som kan skapa arbetstillfällen för nyanlända eller inspirera till att nyanlända själva kan starta företag. Vi vill kunna sprida goda exempel och vara mäklare mellan utrikesfödda och svenskar.
Har ni en idé som ni vill utveckla tillsammans med oss, ta kontakt!

I listan nedan visar vi exempel på behov som vi vill stötta:

  • Det behövs bättre validering och bedömning av utländsk erfarenhet av och utbildning i de gröna näringarna.             
  • Det behövs informationsinsatser, erfarenhetsutbyten samt nätverksbyggande och mötesplatser.
  • Det behövs knytas nya kontakter mellan de invandrare som har en ambition att utvecklas inom gröna näringar och lantbrukssektorn. Fler adekvata praktikplatser och mäklare som har särskild kompetens om landsbygdens näringsliv.
  • Många jobb inom de gröna näringarna anmäls inte till arbetsförmedlingen, eftersom man upplever att man inte får hjälp därifrån. Invandrare har sämre kunskap om möjligheter att använda arbetsmarknadsstöd för att starta eget. Därför behövs det ett tydligare samarbete med arbetsförmedling om och mellan aktörer inom den gröna sektorn.
  • Jordbrukssektorn har ofta dålig status i vissa länder och det kan vara ett hinder för integration.
  • Nyanlända borde få tillfälle att komma ut på landet och bo på lantgård.
  • Det är viktigt att de som bor på landet visar intresse för de nya svenskarna och en vilja att ta till sig dem.
  • Det är svårt för nyanlända att få köpa mark, kanske på grund av att generationsskiften ofta sker inom familjen.
  • Odling av grödor från andra länder och förädling av svenska råvaror till andra matkulturers produkter är intressanta öppningar.
  • Utrikesfödda har liten kunskap om svenskt jordbruk och odlingslandskap

Info om projektet:

Stödet avser: Arvodering till processledning, extern konsultation för kvalificerade kostnadsberäkningar, förtäring i samband av extern representation, lokalkostnader, reseersättning mil efter schablon och/eller gemensam buss samt enkätverktyg.

Fastställt stödbelopp: 300 000 kr 
Varav projektstöd: 201 000 kr
Varav LAG-pott: 99 000 kr