Anmäl idéskiss


Ansök

Läs mer

Logotype

Läs mer

Blanketter

Läs mer

Utbetalning

Läs mer


En projektidé?

Har ni en projektidé som ni tror kan passa in under leadermetoden och som kan leda till nya arbetstillfällen, produkter eller tjänster? Då kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss och få en återkoppling av vår verksamhetsledare om er idé skulle passa in under Leader Sörmlandskustens strategi.

Klicka här för mallen idéskiss.

I mallen finns färdiga rubriker med instruktioner som ni ska fylla i. Mejla den sedan till vårt kansli. Vår adress är info@sormlandskusten.se

Checklista!
 • Är ni i rätt område? Nyttan ska falla inom vårt verksamhetsområde.
 • Har ni involverat fler parter och vill arbeta efter leadermetoden?
 • Är er idé en prioriterad åtgärd? Läs mer om våra insatsområden.
Vi vill veta mer!

Klokt, samla ihop ett antal aktörer så kommer vi ut och informerar, eller ring och fråga 070-7256269

Vi kommer under våren hålla informationsmöten/workshops på olika platser i området.

När ni fått projektbeslut

När ni har fått ert projektbeslut kommer leaderkontoret att bjuda in er till ett informationsmöte.

Vi kommer då att gå igenom Handboken för projekt inom lokalt ledd utveckling, där vi bland annat går igenom beslutet, talar om redovisning, förskott och slutrapport.

Gör Ansökan

Leader Sörmlandskusten har ett öppet ansökningsförfarande med löpande beslut.
Läs mer om våra prioriterade insatsområden.

Ansökan görs i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Du hittar den under rubriken E-tjänst.

Läs mer om hur du navigerar i E-tjänsten/Mina sidor.

Ansökan görs i två steg, första steget är en intresseanmälan, leaderkontoret får ett meddelande att ni vill ansöka. Därefter kontaktar vi er och rådgör hur ni kan gå vidare i er ansökan till steg 2. Det finns bland annat ett antal bilagor ni ska fylla i och bifoga, dessa får ni av oss på kontoret.

När ni fyllt i ansökan i Steg 2 tilldelas ni ett journalnummer (2016 xxx) detta skall anges vid alla kontakter fortsättningsvis. Man kan ändra i sin ansökan ända fram till det datum man fått beslut.

Du som fyller i ansökan kommer att behöva söka en fullmakt.

Eftersom att privatpersoner inte kan söka leaderstöd kommer den som fyller i ansökan och representera er organisation, företag eller förening behöva en fullmakt.

Läs mer om fullmakt på Jordbruksverkets hemsida och i E-tjänsten

Tips: Oftast är det föreningar som söker stöd, därför är det bra att ni förankrar er idé genom att fatta ett styrelsebeslut över era avsikter att söka projektstöd. Det är firmatecknare för föreningen som godkänner att ni får företräda föreningen.


Logotyper EU flaggan


Viktig information!!
Det ska synas att projektet får pengar av EU. Därför måste EU-flaggan och Leaderlogotypen vara med i trycksaker och på webbplats.

När, hur och vilka ska använda logotyperna?

Alla projekt som beviljats stöd från ett Leaderområde måste både visa att EU genom den Europeiska jordbruksfonden, har bidragit med pengar samt LEADERLOGGAN som visar att ni arbetat efter Leadermetoden. Därför måste ni använda båda dessa logotyper när ni informerar om arbetet och när ni publicerar något.

Ska ni trycka information?

När ni trycker en information, till exempel ett nyhetsbrev eller en broschyr, ska ni på titelsidan eller omslaget skriva denna text: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.  När myndighetens logotyp finns med i informationen ska även EU-flaggan tryckas tillsammans med texten.

Titelsidan är det första eller andra bladet som följer efter förstasidan i en publikation. Titelsidan är oftast placerad på högersidan.

Har ni en webbplats?

Om ni publicerar information på en webbplats eller i en databas ska EU-flaggan med sin text också finnas med. Logotypen ska då finnas på en huvudsida för stödet eller verksamheten. Det ska också finnas en länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Logotyper i sociala medier

Att ha med information om projekt, EU-logotypen och Leader-logotypen i sociala medier kan vara svårt, beroende på hur plattformen är uppbyggd. Generellt är det sunt förnuft som gäller och logotyperna behöver definitivt inte finnas med i varje inlägg.
Generellt ska man skilja på två olika fall:

 • Profiler eller sidor som är skapade helt och hållet av projektet och drivs av projektets personal, exempelvis leaderområdets egen profil: I dessa fall är det lämpligt att EU-logotypen och Leader-logotypen syns på ett fast ställe som exempelvis Facebooks omslagsbild. I andra tjänster som inte har samma bildutrymme räcker det att du har information i text om EU-finansieringen i profilbeskrivningen, om denna möjlighet finns (utan logotyper).
 • Profiler eller sidor som stödmottagaren driver, som används utanför projektet i stödmottagarens ordinarie verksamhet och där information om projektet utgör en begränsad del av sidans flöde eller inlägg: Om administrationen av profilen eller sidan inte finansieras med projektpengar så finns det inga krav på att visa logotyperna i själva flödet eller beskrivningen av sidan. Det kan vara lämpligt att det finns inlägg som länkar till projektbeskrivningar som i sin tur innehåller information om EU-finansieringen. Detta är dock inget krav.
Logotyper ni behöver

Hur sker Utbetalning?


Vi hjälper er gärna med att gå igenom dina underlag för ansökan om utbetalning. Vi kan titta igenom redovisningen innan du ansöker om utbetalning i e-tjänsten. Detta för att minska risken att du redovisar utgifter som inte är godkända. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand, utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

Du kan ansöka om förskott eller utbetalning när som helst efter att du har fått ditt beslut om stöd. För att ansöka om del- och slututbetalning måste du haft utgifter för ditt projekt eller din investering. Kom ihåg att du måste ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.

Om det finns begränsningar i hur många gånger du får ansöka om delutbetalning står detta i ditt beslut. Du kan få högst 80 procent av det beviljade beloppet i delutbetalningar innan slututbetalning.

Ansökan om förskott
Leader 20 år
Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid

Hinner du inte ansöka om slututbetalning innan ditt slutdatum ska du, innan dess, ansöka om att ändra slutdatum. Du ska också förklara varför du vill göra ändringen. Du ansöker om förlängt slutdatum hos ditt leaderkontor. Här kan du läsa mer om när du kan behöva ansöka om ändring av ditt beslut.

Om du ansöker om utbetalning för sent kommer du bara att få ut hälften av stödet. Om du ansöker om utbetalning mer än 14 dagar försent kommer du inte få någon utbetalning.

Lägesrapport

När du ansöker om delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i projektet under den period du söker utbetalning för. Beskrivningen ska ha en koppling till de utgifter som finns i utgiftssammanställningen.

Slutredovisning

När du har avslutat projektet och ansöker om slututbetalning ska du även göra en slutredovisning. Utöver en beskrivning av vad du har genomfört ska slutredovisningen till exempel innehålla uppföljningsuppgifter som är obligatoriska för lokalt ledd utveckling. Exempel på uppföljningsuppgifter som gäller för lokalt ledd utveckling är:

 • antal nyskapade arbetstillfällen
 • antal nyskapade företag
 • ideellt arbete i projektet
 • övriga ideella resurser i projektet.

Mallen för slutrapport genereras i E-tjänsten då du väljer typ av ansökan. Innan ni skickar in ansökan om slututbetalning vill vi att ni kontaktar oss så vi kan ses och gå igenom era underlag. Det beror på att det finns uppföljningsuppgifter som är unika för leaderområdet och inte kan besvaras i den generella mallen i E-tjänsten. Här kan du se vad rapporten innehåller för frågor med våra tips.

Ansök om ändring av ditt beslut om du ändrar projektet

Om du redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ditt beslut om stöd kan det leda till avdrag. Därför måste du i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar din ansökan om ändring gäller ändringen från den dag din ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.

Kontakta ditt leaderkontor om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om att ändra ditt beslut. Här kan du läsa mer om när du behöver ansöka om ändring av ditt beslut.

Redovisa ofta

Ansök gärna om delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan exempelvis söka varje kvartal eller efter en period med många eller stora utgifter. När du söker delutbetalning anger du vilken period som redovisningen gäller, till exempel den 15 oktober till den 31 december 2016. Alla fakturor, betalningsbevis, deltagarlistor, intäkter med mera från denna period ska finnas med och alla utgifter ska vara betalda inom perioden. En missad faktura eller annat underlag från en tidigare redovisningsperiod kan du ta med i nästa redovisningsperiod tillsammans med en förklaring.

Det är viktigt att du redan från början skapar en rutin för redovisning av projektet samt ansökan om utbetalning för att minska risken för felaktigheter. Det är betydligt svårare att lång tid efteråt begära in kompletteringar av ofullständiga fakturor eller missade deltagarlistor från möten. Redovisa därför regelbundet.

Du behöver skicka in underlag

Du behöver skicka in underlag i samband med att du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten. Här kan du läsa om vilka underlag som du kan behöva skicka med för ditt projekt eller din investering.

Skicka försättsblad och använd rätt adress till Jordbruksverket, se blankett i vänsterspalt.

 • Skicka alltid med ett försättsblad med underlaget för ansökan om utbetalning.
 • Försättsbladet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare eller av den som har fullmakt.
 • Stödmottagaren ska även skicka in de bilagor som är aktuella i ärendet, exempelvis inbetalningar från medfinansiärer, tillstånd och underlag för firmatecknare.
 • Ni ska skicka samtliga underlag vid ansökan om utbetalning till följande adress:
  Jordbruksverket FE 47 Box 204 826 25 Söderhamn
 • Glöm inte blanketten GODKÄNNANDE – publicering av kontaktuppgifter, finns i vänsterspalten. Det ska vara samma person som har undertecknat godkännandet som är kontaktperson i slutrapporten.
Du ska särredovisa dina utgifter

I ditt beslut om stöd står att alla utgifter som du söker stöd för ska vara särredovisade i din bokföring. Det betyder att varje utgift ska vara bokförd med en särskild bokföringskod eller med ett eget kostnadsställe som endast berör ditt projekt eller din investering.

För att Jordbruksverket ska kunna kontrollera att du uppfyller villkoren ska du skicka in utdrag från din bokföring. Det underlag som Jordbruksverket vill få in från din bokföring är resultatrapporten för intäkts och kostnadskontona eller en transaktions- eller verifikationslista.

Publicering av uppgifter

All information som du lämnar till oss som inte klassas som känslig kan Jordbruksverket komma att använda i publicering, statistikunderlag samt lämna till andra myndigheter och intressenter. Känslig information kan till exempel vara beskrivning av en ny företagsidé eller sekretessbelagda uppgifter.

Jordbruksverket kommer att publicera en rapport från ditt projekt i en databas som är tillgänglig för allmänheten. Där ska det finnas en kontaktperson som kan svara på frågor om projektets genomförande. Det är samma kontaktperson som du anger under flik 3, Publicering av projekt, i ansökan om slututbetalning. Kontaktpersonen måste ge sitt samtycke till att personuppgifterna publiceras.

Du ska bifoga den undertecknade blanketten med din ansökan om slututbetalning.

Spara projektdokumentationen

Du ska spara projektdokumentation och bokföring i minst 10 år från sista utbetalningen.