Vad är leader?

Leader – en metod för att utveckla landsbygden

En del av projektstöden i jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden kan sökas som stöd inom lokalt ledd utveckling.

Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Utvecklingen ska ske genom den så kallade leadermetoden.

Om lokalt ledd utveckling – Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Metoden kan användas både på landsbygden och i staden.

I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Det innebär att du som bor och verkar i området kan vara med och driva och påverka utvecklingen.

Bor du i ett leaderområde?

Stora delar av Sverige kommer att täckas av leaderområden. I varje område finns ett bemannat leaderkontor med en verksamhetsledare. Där kan du få hjälp med processen från idé till projekt.

Kontakta närmaste leaderkontor för mer information om vad som gäller i just ditt leaderområde. Du hittar namn på områden samt hur du kontaktar ditt område här.

De här stöden kan du söka inom lokalt ledd utveckling

Det finnas två stöd att söka för organisationer, föreningar, företag och myndigheter:

Privatpersoner kan inte söka stöden.

Vem fattar beslut om stöd?

I leaderområdet finns en styrelse för verksamheten, LAG. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar. Jordbruksverket fastställer LAG:s beslut.

Bli medlem

Medlemskap i den ideella föreningen Leader Sörmlandskusten kan erhållas av enskilda, företag, projektägare och demokratiskt uppbyggda organisationer som vill verka för föreningens mål och syften.

Som medlem räknas även partners som kommun, länsmyndighet, regionmyndighet eller annan offentlig medfinansiär. Vardera av dessa utser ett ombud att delta i föreningsstämman.

Ni som vill ingå i vårt partnerskap ombeds att betala in medlemsavgiften för 2017 till: Leader Sörmlandskustens bg. 868-0142.

Medlemsavgiften är 200 kr per organisation. Ange vilken organisation som ligger bakom betalningen samt vilken person ni utnämner som ert ombud, glöm inte att uppge er mejladress där ni vill få fortlöpande information.

Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämman och har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

Medlemsmatrikel för 2016

Är det rätt person som angivits som ert ombud i föreningen?

Aktuella datum

[MEC id="16"]

Vår strategi

Ideell förening

Den ideella föreningen Leader Sörmlandskusten bildades 26 augusti 2015 och fick sin utvecklingsstrategi godkänd av Jordbruksverket den 2 december 2015.

Vår vision; ”En funktionell och hållbar lustgård som förenar stad och land”

Om vi skall få till stånd en kraftfull och hållbar utveckling av vår landsbygd krävs ett lokalt engagemang som kommer till uttryck i människors vilja att bidra till gemensamma resultat. Ensam är inte stark utan det är i samverkan som vi åstadkommer en varaktig förändring till det bättre med utgångspunkt i bygdens behov.

Landsbygdens utveckling sker bäst i samverkan med staden. Vi är båda varandras förutsättningar och ett fruktbart samarbete leder till goda resultat. Inom ramen för samverkan mellan stad och land finns många av våra viktiga framtidsfrågor såsom hållbar utveckling, produktutveckling, energieffektivitet och distribution av våra viktiga jordsbruksprodukter.

Våra insatsområden

 1. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla de gröna och blå näringarna och den lokala matproduktionen
 2. Verka för den utveckling som kan ske genom ta till vara mångfalden i vårt område, olika kulturella och etniska bakgrunder, unga och gamla, män och kvinnor.
 3. Utveckla modeller för boende och service på landsbygden
 4. Skapa fler arbetstillfällen genom att utveckla turismen

Vårt område

Fakta

 • Antal invånare: 74 000
 • Områdets storlek i km2 exkl. tätort: 2 300
 • Omfattar 5 kommuner och 2 län
 • Exklusive större tätort i Södertälje och Nyköpings kommun.

(Tätorter över 20 000 invånare är inte stödberättigade)

Kännetecken

Omges av två storstadsområden, Stockholm och Norrköping/Linköping
Två tätorter med tillväxt, Nyköping och Södertälje
Landsbygdsområde med svag tillväxt, försämrad offentlig och kommersiell service

Möjligheter

 • Goda boendemiljöer inom pendlingsavstånd från starka arbetsmarknader
 • Tillgång till bra IT- kommunikation
 • En av landets största flygplats
 • Den planerade ”ostlänken”
 • Två stora hamnarna
 • Väl utvecklad produktion av livsmedel av hög kvalitet

Vad är ett leaderområde?

Ett leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam utvecklingsstrategi. Området består av flera kommuner, antingen hela eller delar av dem. Det är också möjligt att ha ett leaderområde som går över en eller flera länsgränser. Området ska präglas av liknande förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Det är Jordbruksverket som godkänner leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG. Det finns 48 Leaderområden i Sverige.