Dans som integration

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja integration av nyanlända barn och ungdomar samt främja socialt entreprenörskap.

Målet med projektet är att aktivera barn och ungdomar i fritidsaktiviteter, påverkan genom ökad kunskap och nätverkande kring socialt entreprenörskap samt ta fram och marknadsföra en metodbeskrivning av integration.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, coachning, mentorskap, workshops, praktikplatser och marknadsföring.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Föreningen Dans Oxelösund Nyköping har på ett särdeles sätt visat att de kan involvera och engagera en bred grupp av ungdomar, med flera olika etniciteter till en meningsfull fritidsaktivitet. Johan Bergvall anser LAG vara en unik resurs för Oxelösund att fånga upp personer som riskerar att hamna i utanförskap. De stöd och engagemang som flertalet personer och företag visat för konceptet pekar på att det finns både intresse och en möjlighet att bygga upp en organisation och modell för ökad integration som går att sprida till fler samhällen. Alla tre sektorer får ökad kunskap om mångfaldsarbete. Deras grepp att involvera Manpower i jobbsökarskolan ser LAG stora förhoppningar till att bidra med flera nya arbetstillfällen

Stödbeloppet är totalt 1 109 893 kr fördelat på projektstöd 682 658 kr, LAG-pott 336 235 kr och privat finansiering 91 000 kr