En digital utflyktsväg

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syfte och mål
Syftet med projektet är att locka fler turister till området och öka den digitala tillgängligheten för besöksnäringen. Avsikten är också att öka kunskapen om digital marknadsföring och sökoptimering samt främja till nya samarbeten mellan aktörer inom besöksnäringen i området.

Målet med projektet är att producera en ny webbplattform med en interaktiv karta, framtagning av en manual och två utbildningar i praktisk handhavande av nya webbportalen, 12 månaders Google Adword- och Facebookannonsering, marknadsanalys i form av en pilotstudie med 8-15 aktörer samt en visningsresa för journalister och researrangörer.

Aktiviteterna i projekt är projektledning och administration. Konsultkostnad för webbportal, foto, film och support. Annonskostnader. Utbildning: lokal, förtäring och materiel. Visningsresa: guide, buss, förtäring och reklamprodukter.

Fastställt stödbelopp:  759 700 kr           
Varav projektstöd:  508 999 kr
Varav LAG-pott: 250 701 kr

LAG,s motivering: Föreningen Gröna kusten har övertid visat på stor uthållighet och förmåga att samla aktörer över både kommun- och länsgränser. Det vittnar inte minst att de fått sina egna vägskyltar (Utflyktsvägen) uppsatta längs med kustvägen från Södertälje till Norrköping. Varje år producerar föreningen helt ideellt ett mycket uppskattat och efterfrågat magasin i 70 000 exemplar. Utflyktsvägen är en naturlig och neutral symbol som är lätt att identifiera sig till. Utflyktsvägen binder samman och inspirerar en bred grupp aktörer i besöksnäringen varför LAG ser ett stort värde i att stödja projektet att utveckla sin hemsida och marknadsföra destinationen. Den pilotstudie som föreningen vill genomföra med ett antal medlemmar skapar mätbarhet vilket ger dem både ökad kunskap i Googel Adwords och Facebookspridning och underlag för spridning av projektets resultat.