Life Ladders Äventyrsläger

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att utveckla den Sörmländska skärgården för friluftsliv samt främja skapande och utveckling av småföretag och arbetstillfällen.

Målet med projektet är att bygga 3 st flytbryggor, sittmöjligheter för 50 personer samt uppförande av en ca 400 meter lång Zipline..

Aktiviteterna i projekt är extern konsultkostnad för arbetstid, material, transport och uppförande av sittmiljöer, bryggor och zipline.

Fastställt stödbelopp: 207 574 kr
Varav projektstöd: 139 075 kr
Varav LAG pott: 68 499 kr

LAG:s motivering: Projektet bidrar till utveckling av besöksnäringen och marknadsför den Sörmländska skärgården mot en ny och bredare målgrupp framför allt barn och ungdom. Projektet förbättra infrastrukturen genom att bygga rast- och samlingsplatser i naturen vilket kan gynna företag som verkar inom naturturism. Projektet bidrar också till att utveckla nya produkter, etablering av en s.k. Zip-line, kan stärka kommunen som en äventyrlig turistdestination med spektakulära upplevelser i naturen. Insatsen ökar antalet besökare till Stockholms södra skärgård vilken idag är mycket oexploaterad och otillgänglig. Kommunen får ökad uppmärksamhet, dels från föräldrar initialt, dels från barnen på sikt. Lägerverksamhetens inriktning i samverkan med kommuner, föreningsliv och skolor möjliggör också att inkludera barn med ursprung från andra länder.