Trosa fiskehamn

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att minska transporter och körtider med båt.
Bidra till lokal identitet och marknadsföring för företagare i Trosa samt vidareförädling av produkter.

Målet med projektet är kunna landa fisk lokalt där den ska förädlas och saluföras och bidra med livsmedelsförsörjningen.

Aktiviteterna i projektet är investering av ny pontonbrygga.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: I Strategins övergripande mål har Sörmlandskusten pekat ut både de gröna och blå näringarna för att öka den lokala matproduktionen. En ökad/effektivare leverans av fisk till fiskeföretagets beredningslokal skapar underlag för ett nytt arbetstillfälle. En ökad leverans av lokalt fångad fisk kan bidra till nya produkter och tjänster som t.ex. förädling och rökning av fisk. Projektet bidrar till att produkter kan säljas på lokal marknad eller erhålla annan märkning som visar på lokalt eller ekologiskt producerad mat eftersom att Trosa Fiskeri AB kommer att saluföra och sälja fisken som ”Fisk från Trosa”.

Eventuella krav: Förutsättningar till att kunna ge stöd är att sökande kan visa de nödvändiga tillstånd som krävs för investeringen och att projektstödet från länsstyrelsen beviljas.

Fastställt stödbelopp: 775 000 kr
Varav privat finansiering: 387 500 kr
Projektstöd Hav och Fiskefonden: 232 500 kr
ÖOS/LAG-pott: 155 000 kr

Stödandel med motivering: 40 %

Av den del sökande får i stöd är 60 procent EU-pengar och 40 procent svenska nationella pengar. I det här fallet söker Trosa Fiskeri AB medfinansiering av ÖOS från LAG (LAG-pottsmedel, som är pengar från kommunerna i Leader Sörmlandskustens  verksamhetsområde.)