Björshult Bus

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja en attraktiv fritid för ungdomar på landsbygden

Målet med projektet är att genomföra ett antal workshops, studiebesök och event med ungdomar samt sammanställa en rapport hur och var en eller flera nya mötesplatser kan skapas för motorburen/motorintresserad ungdom.

Projektet består i processledning, marknadsföring, resor och kostnader kring workshops och event.

LAG,s beslut om prioritering med motivering:

Fenomenet a-traktor attraherar särskilt ungdomar på landsbygden där det inte alltid finns så mycket att göra. Sämre kollektivtrafik tvingar också ungdomar att lösa transporter på egen hand. En kombination av få fritidsaktiviteter och dåliga bussförbindelser resulterar i att ungdomar själv-organiserar sin fritid i sina EPA-traktorer vilket inte alltid uppskattas av allmänheten. En meningsfull fritid för ungdomar på landsbygden anser LAG vara angeläget framför allt gällande behovet av organiserade mötesplatser. Förslag och idéer till nya transportlösningar är också insatser som är prioriterade. Ung Kraft och Sörmlands Motorklubb har visat en väl förankrad behovsanalys tillsammans med kommunen och ungdomarna. Gruppens sammansättning visar goda förutsättningar till att arbeta efter leadermetoden och att projektets resultat bidrar till målen för insatsområde Leva Bo. Projektet beaktar också övergripande principer gällande hållbarhet, jämlikhet och ungas delaktighet.  

Fastställt stödbelopp: 308 975 kr

Varav projektstöd:  207 013 kr

Varav LAG-pott: 101 962 kr

Stödandel med motivering:  100 % Projektet är förutsättningsskapande där resultatet kan spridas till fler än sökande.

Läs projektidén