Förstudie Stall Bergtorp

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Projektet syftar till att ta fram förslag till hur en tätortsnära ridanläggning kan utveckla nya fritidsverksamheter och bredda utbudet som mötesplats för allmänheten.

Målet med projektet är att genomföra en förstudie som sammanställs i en rapport samt genomföra 2 studieresor och 4 workshops (digitalt alt fysiskt)

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster för utredning, workshops och studieresor

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Stall Bergtorp har en stor potential att kunna uppfylla efterfrågan på fritidsverksamheter och mötesplatser med koppling till hästar, smådjur och natur i Södertälje. Gården ligger strategiskt gynnsamt för att kunna utvecklas till att bli en samlingspunkt för flera behov utöver den verksamhet som bedrivs idag. En förstudie som involverar nya målgrupper och utreder den ekonomiska bärkraften i verksamheten bidrar både till ökad kunskap och lokalt engagemang för mötesplatser. Långsiktigt kan välgrundade utvecklingsförslag bidra till nya investeringar och arbetstillfällen på landsbygden. Sammantaget uppfyller projektet kriterierna för insatsområde Leva Bo.


Eventuellt ändringar i ansökan: Nej
Eventuella krav: Nej
Fastställt stödbelopp: 120 000 kr
Varav projektstöd:  80 400 kr

Varav övrig offentligt stöd: 39 600 kr
Stödandel med motivering:  100 % Det finns en bred uppslutning och intresse hur anläggningen kan utvecklas och tillgängliggöras för fler än sökande.