Odlingsinkubator Södertälje

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Avskrivits utan kostnader 2022-08-26

Projektet syftar till att utveckla ett regionalt kunskapsnav för odlingsföretagare

Målet med projektet är:

– att testa en pilotversion av ett mentorprogram för blivande odlingsföretagare i utbildningssyfte

– en sammanställd rapport över utfall och erfarenheter av mentorprogrammet som kan spridas digitalt.

– skapa en digital resursportal för nyetablerade odlare.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, analyser, utvärdering, rapportskrivning, rådgivningstjänster, framtagande av informations- och kunskapsmaterial.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: En regional företagsinkubator med fokus på att stödja blivande odlingsföretagare i sin startfas stärker ett flertal företag i de areella näringarna. Långsiktigt kan en permanent inkubatorsverksamhet förse regionen och Sverige med nya odlarföretag, en säkrare matförsörjning och en småskalig modell för att skapa arbetstillfällen, matproduktion och ekosystemtjänster. Inom ramen för projektet ska 5–12 deltagare ha genomgått inkubatorns pilotversion vilket kan bidra till fler än ett nytt arbetstillfälle. Projekt- och referensgrupp är fler än 10 medlemmar vars långsiktiga mål är att etablera ett nationellt kunskapsnav som stärker nya och befintliga aktörer och kan erbjuda den branschspecifika rådgivning och det stöd inom affärsutveckling och odling som idag saknas. Sammantaget uppfyller projektet kriterierna för insatsområde Nära Mat mycket väl.


Eventuellt ändringar i ansökan: Nej
Eventuella krav: Nej
Fastställt stödbelopp:  940 712 kr
Varav projektstöd:   572 812 kr (60,89 %)
Varav övrigt offentligt stöd:
367 900 kr (39,11 %)

Stödandel med motivering:  100 % Projektet är förutsättningsskapande där resultatet kan spridas till fler än sökande.