Projektering Vrenaby

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter:

Projektet syftar till att undersöka förutsättningar till att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service.

 Målet med projektet är att ta fram underlag till en ansökan om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Vrenaby 1:26 från industri till bostad, genomföra workshops med ortsbor och företagare i Vrena kring en visionsbild, studiebesök samt utställningsmonter på en temadag.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, köpta tjänster för utredning, studiebesök och marknadsföring

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service kan påverka alt väcka nya idéer och utvecklingsspår med inriktning mot offentlig och kommersiell service. En markundersökning för Vrenaby kan också påverka ekonomiska förutsättningar för byggande av bostäder i Vrena i synnerhet för fastighetsägaren men också de intressenter som planerar byggnation och verksamhet på området. Styrelsen ser särskilt positivt till den breda uppslutningen av deltagare i projektgruppen och att projektet är väl förankrat hos både ortsbor och kommunen.

Fastställt stödbelopp: 500 000 kr

Varav projektstöd:  200 000 kr

Varav privat medfinansiering: 300 000 kr

Stödandel med motivering:  40 % Styrelsen gör  bedömningen  att  det  är  ett projektstöd till företag med motivering att den största ekonomiska nyttan hamnar hos företaget som är sökande men att det finns en tydlig förankring och brett deltagande av en utvecklingspotential för hela orten Vrena varför ett ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden på 40% är motiverat.