Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sörmlands Skärgård

Målet med projektet är en kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård, en plan för skötsel och ansvarsfördelning, en studieresa, filmer om projektet, ett seminarium samt en sammanfattande rapport om projektet.

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet skapar förutsättningar för att bevara och utveckla den sörmländska skärgården. Många öar utsätts för hårt slitage. En grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i skärgården är att det finns en utbyggd infrastruktur. I första hand toaletter och soptunnor men också bryggor, båttrafik, övernattningsmöjligheter, servicepunkter. Sörmlands Skärgårdsintresseförening är en trovärdig och väl förankrad aktör som har engagerat samtliga kommuner i ett viktigt arbete att bevara och utveckla skärgården i framtiden. Projektet kommer att vara till nytta för i första hand naturen och alla som besöker skärgården men också för boende och för företag som arbetar i och med skärgården som destination.

Fastställt stödbelopp: 532 431 kr

Varav projektstöd: 356 729 kr

Varav ÖOR: 175 702 kr

Stödandel med motivering: 100 % projektet är förutsättningsskapande där resultatet kan spridas till fler än sökande.