Södra Vårdinge grönsaksodling

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet Projektet syftar till att skapa nya trädgårdsodlingar för grönsaksproduktion

Målet projektet är att anlägga och stängsla 1500 meter odlingsbäddar, ett uppvärmningsbart tunnelväxthus, bevattningssystem och redskap för frilandsodling.

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet bidrar till en ny grönsaksodling och ett nytt företag. Vårdinge Folkhögskola har goda förutsättningar till att utveckla anläggningen i kombination av utbildningar och besöksnäring. Odlingen bidrar också till mervärden för andra verksamma aktörer och boende i Vårdinge by.

Fastställt stödbelopp: 500 000 kr

Varav projektstöd: 200 000 kr

Varav privat finansiering 300 000 kr

Stödandel med motivering: 40 % Projektstöd till företag jordbruksverksamhet