Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet Projektet syftar till att utveckla Vårdinge by till ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk

Målet med projektet är att:

– göra en pilotstudie över en etablering av grönsaksodling och en testodling av grönsaker i utbildningssyfte, utifrån en förutbestämd användare i samverkan med skolan.

– sammanställd rapport över utfall och erfarenheter som kan spridas digitalt.   

– anlägga en öppen mötesplats kombinerat med ett utekök för tillagning av enklare måltider.

– utveckla Vårdingeby till ett besöksmål där man kan kombinera natur och friluftsliv med kunskaper om professionell regenerativ grönsaksodling.

ta fram 4 filmer om skolodlingsprojekt

Aktiviteterna i projektet består i projektledning, grönsaksodling, analyser, utvärdering rapportskrivning, rådgivningstjänster, anläggning av utekök, framtagande av informations- och kunskapsmaterial samt ta fram filmer.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Ett kunskaps- och samverkansprojekt kring regenerativt jordbruk kan både marknadsföra Vårdinge by till ett nytt attraktivt besöksmål och inspirera fler aktörer till att starta nya grönsaksodlingar. Det finns ett stort behov av nya samverkansmodeller för att hitta en ekonomisk hållbarhet i grönsaksproduktion. Vårdinge Folkhögskola har goda förutsättningar till att bli en öppen anläggning och inspiratör till hållbara matsystem. Projektet bidrar till målen för insatsområde Nära Mat.

Fastställt stödbelopp: 1 258 665 kr

Varav projektstöd 67%: 843 306 kr

Varav LAG-pott 33% 415 359 kr

Stödandel med motivering: 100 % projektet är förutsättningsskapande där resultatet kan spridas till fler än sökande.