Hyreslägenheter i Stavsjö

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Idag byggs det alltför få bostäder i Sverige och på landsbygden. Under senare år har det varit nästan omöjligt. Vi ville visa en väg. Stödet avsåg konceptutveckling, dokumentation och marknadsundersökning av hyresbostäder på landsbygden.

Finansiering: 625 513 kr varav 419 094 kr i projektstöd och 206 419 kr i LAG-pott

LAGs motivering:

Flera förstudier har visat att det finns ett stort behov av mindre lägenheter i markplan (seniorlägenheter) som kan erbjudas äldre personer som vill lämna sitt nuvarande villaboende som ofta kräver stora arbetsinsatser för skötsel och underhåll. Genom att erbjuda lättskötta, moderna, lägenheter skapas dessutom förutsättningar för en önskvärd flyttkedja där barnfamiljer kan flytta in i lediga hus. Barnfamiljer möter ofta svårigheter att få bankfinansiering till nyproduktion av villor varför ett frigörande av äldre kan vara enda nyckeln till att starta en önskvärd flyttkedja på landsbygden. Projektet är nytänkande och skapar en modell som frigör bostadshus till ett överkomligt pris med möjlighet till lånefinansiering via bank på landsbygden. Den gängse uppfattningen inom byggbranschen och bland kommunala planerare är att detta inte är möjligt. Aktiebolagsformen (Svb) är förhållandevis okänd form att bedriva verksamhet utan vinstintresse men som lämpar sig väl för denna form av landsbygdsutveckling. Med många små aktieägare skapar man en god förankring i bygden och stor delaktighet Den marknads- och intresseundersökning sökande kommer att genomföras skall ge svar på i vilken takt lägenheterna skall påbörjas liksom en kravspecificering när det gäller utformning och priskänslighet samt vilka mål som ska nås på lång sikt. Projektet skapar, förutom underlag för en breddad offentlig och kommersiell service även arbetstillfällen såväl på kort som lång sikt, dels under byggtiden men även med fortsatt drift och underhåll av bostäderna. Inom projektledningen finns mångårig, dokumenterad, erfarenhet av att planera, driva och genomföra stora projekt. Vidare finns erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och i politisk verksamhet. Vidare finns personer med erfarenhet från olika delar av byggbranschen och dessutom ett stort ideellt engagemang från de boende på orten. Projektledningen har dessutom säkerställt ett kompetensstöd från kommunens allmännyttiga bostadsföretag. I budgeten finns det avsatta medel för administration och redovisning. Kiladalens utvecklingsbolag har genom utdrag från bankkonto och årsredovisning visat på god likviditet. Projektet beaktar miljöanpassade byggnadstekniker och sociala faktorer för en hållbar utveckling. Bostäderna är anpassade efter statliga bostadslånegarantiers riktlinjer och ska vara tilltalande för en bred publik ur ett mångfald- och jämställdhetsperspektiv. Projektet syftar också i viss mån till att öka kunskap om mångfaldsarbete och sprida information om hur samhällsplanering kan anpassas efter ett asylboende.

Läs mer om projektet

Läs slutrapport