Mat- och Smakfestival

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

fotocollage över mat och smakfestival 1-31 aug 2021

Syftet med projektet är marknadsföra och utveckla specifikt besöksmål och sprida kunskap och inspiration om hållbar matkonsumtion.

Målet med projektet är marknadsföra och genomföra en mat- och smakfestival under en månad.

Aktiviteterna i projektet är projektledning och köpta tjänster kopplat till förberedelse och genomförande av festivalen

LAG,s beslut om prioritering med motivering: En Mat och Smakfestival kan bidra till ett ökat intresse för hållbar konsumtion och en marknad som stärker länets livsmedelssystem. Det finns ett stort behov av nya arenor för samtal kring en hållbar matproduktion. Konsumenter visar ett stort intresse för att handla lokalt, det visar inte minst antalet medlemmar i den nya Rekoring som startat i Rönninge. Grafikpunkten AB (Glassbaren) har goda förutsättningar till att etablera ett varaktigt forum och nätverk för den här typen av erfarenhetsutbyte vilket också på sikt kan gynna det lokala näringslivet.

Fastställt stödbelopp: 235 019 kr
Varav projektstöd: 164 513 kr
Varav privat medfinansiering: 70 506 kr
Stödandel med motivering:  70 % Nyttan av marknadsföringen tillfaller i högre grad företagets verksamhet.

Följ projektet