Nävekvarns Servicepunkt

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.

Målet med projektet är att anpassa en lokal till en servicepunkt med funktioner för café, datarum och ombudstjänster

Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster och inventarier

LAG,s beslut om prioritering med motivering:

Projektet bidrar till en ny servicepunkt och mötesplats i Nävekvarn vilket kan utveckla och bredda företagets verksamhet med nya tjänster och produkter. Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Fastställt stödbelopp: 300 000 kr

Varav projektstöd: 200 000 kr

Varav privat medfinansiering: 100 000 kr

Stödandel med motivering: 66,67 % På grund av att utgifterna avser en investering som tillfaller företaget är det projektstöd till företag även om servicepunkten är till nytta för fler än företaget.