Bostäder

In Kickstartprojekt by Jacqueline

Vi behöver nya berättelser som kan stödja en ny utveckling av våra bygder. Vi vill inspirera till tankar och idéer om hur vi i framtiden kan utveckla en ort på landsbygden där den röda tråden är vilka funktioner som stödjer varandra. Både fysiska och sociala strukturer behöver utvecklas – de går hand i hand med varandra. Egen kapacitet i bygden att uppföra fysiska strukturer är en nyckelfråga. Att bygga samhällen ger sammantaget ett starkare och mindre sårbart lokalsamhälle.

Sambanden mellan byggd miljö, teknikutveckling och hållbarhet – en inspirationsskrift

Boverket har gett ut en introduktion till de möjligheter och risker som den digitala teknikutvecklingen kan innebära för den rumsliga utvecklingen på en övergripande planeringsnivå.

Boverket

Denna inspirationsskrift lyfter fram konkreta exempel från olika delar av landet. Här kan ni läsa både om Stavsjö och hur Leader Sörmlandskusten ser på framtidens landsbygd Ladda hem skriften

Exempel på projekt vi finansierat:

Valinge skola

Lagnö bo

FB-sida Nackunga bogemenskap