Oxelösunds skolodling

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar till att öka den lokala matproduktionen i samverkan med det offentliga köket.

Målet med projektet är att kartlägga lämpliga områden för odling och förankra projektet hos medverkande parter samt inhämta kunskap och erfarenheter från liknande projekt.

Aktiviteterna i projektet är projektledning, möten och workshop samt konsultkostnader för utredningar.

LAG,s beslut om prioritering med motivering: Hälsoträdgården AB är ett företag i de areella näringarna som har goda förutsättningar till att etablera grönsaksodling i statsnära område. En förstudie som kan utreda avtalsformer och förutsättningar till att sälja grönsakerna direkt till kommunens skolor och äldreomsorg skulle utveckla mervärden i det aktuella jordbruksföretaget och nya samverkansformer i anbudsförfarande eller avseende lagerhållning och distribution av lokalt producerade grönsaker i Oxelösund. Den breda ansats sökande gör i förstudien genom att involvera flertalet föreningar kring statsodlingen och användandet av markerna runt trädgården bidrar till ett nytt nätverk med flera parter

Fastställt stödbelopp: 275 495
Varav projektstöd: 184 582
Varav övrig offentligt stöd : 90 913
Stödandel med motivering:  100 % Projektet är till nytta för fler och för allmänheten.