Sörmlandsstugan 2.0

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Så fungerar Sörmlandsstugan 2.0

Syfte och mål

Syftet med projektet var att fler bostäder byggs på landsbygden samt att främja diversifiering, skapande och utveckling av nya småföretag och arbetstillfällen, öka kompetensen hos småföretagare på landsbygden.

Projektet bestod i att ta fram en handbok med byggklara ritningar och instruktioner samt bygga upp en organisation som kan förvalta och sprida konceptet vidare.

Ta fram en handbok för att vara integrationsvärd.

Stödet avsåg: kostnader för personal/styrgrupp, redovisningstjänster informations- och mobiliseringsinsatser, konceptutveckling, marknadsföring, layout, text, bild/film av handbok samt utbildningsinsatser.

LAG:s motivering:

Konceptet Sörmlandsstugan 2.0 kan bidra till att lösa en del av bristen på bostäder samtidigt som den genererar intäkter till landsbygdsföretagare som vågar investera. Projektet visar också på möjligheten att välkomna nya medborgare till landsbygden på ett nytänkande sätt genom det kapitel som handlar om ansvar som integrationsvärd för stugägare. Den handbok och färdiga ritningar klara för bygganmälan för ett Attefallshus för landsbygden sökande avser ta fram kan inspirera och möjliggöra att konceptet får en bred spridning till flera orter.

Målsättningen att rekrytera 10 gårdar/fastighetsägare som vill bygga ett Attefallshus och ge dem adekvat utbildning/coachning bidrar till att visa andra aktörer konkreta exempel. Vi får på det viset se och pröva husens lämplighet och höra husägarnas erfarenheter. För att konceptet ska leva vidare efter projektets slut och finnas tillgänglig för allmänheten är det viktigt att det bildas en ekonomisk förening eller liknande organisationsform under projektets gång. Därför är det motiverat att det läggs resurser på en styrelseutbildning för styrelsen i den nybildade föreningen.

Läs mer: Sörmlandsstugan 2.0

Finansiering:

Projektstöd: 552 850 kr

LAG-pott: 272 299 kr

Totalt: 125 149 kr

Läs slutrapport