View Post

Odla Vardagsmaten

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte:Projektets syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i Trosa kommun Mål: Skapa en samarbetsmodell kring hemberedskap med fokus på hemodling av mat. Dokumentera samarbetsmodellen i en skriftlig metodbok Utforma och genomföra ett antal kurser kring hemodling, beredskap och coachning för allmänheten Producera 8–10 videoavsnitt á …

View Post

Nyhetsbrev

In Nyhet by Jacqueline

Här kan ni läsa vårt senaste nyhetsbrev september Nyhetsbrev nyhetsbrev juni Nyhetsbrev mars nyhetsbrev Nyhetsbrev december nyhetsbrev

View Post

Projektering Vrenaby

In Nyhet, Pågående projekt by Jacqueline

Syfte/mål/aktiviteter: Projektet syftar till att undersöka förutsättningar till att omvandla fabriksområdet i Vrena från industri till bostäder integrerat med verksamheter och service.  Målet med projektet är att ta fram underlag till en ansökan om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Vrenaby 1:26 från industri till bostad, genomföra workshops med ortsbor och företagare i Vrena kring en visionsbild, studiebesök samt …

View Post

Odlingsinkubator Södertälje

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Avskrivits utan kostnader 2022-08-26 Projektet syftar till att utveckla ett regionalt kunskapsnav för odlingsföretagare Målet med projektet är: – att testa en pilotversion av ett mentorprogram för blivande odlingsföretagare i utbildningssyfte – en sammanställd rapport över utfall och erfarenheter av mentorprogrammet som kan spridas digitalt. – skapa en digital resursportal för nyetablerade odlare. Aktiviteterna i projektet är projektledning, analyser, utvärdering, …

View Post

Förstudie Stall Bergtorp

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Projektet syftar till att ta fram förslag till hur en tätortsnära ridanläggning kan utveckla nya fritidsverksamheter och bredda utbudet som mötesplats för allmänheten. Målet med projektet är att genomföra en förstudie som sammanställs i en rapport samt genomföra 2 studieresor och 4 workshops (digitalt alt fysiskt) Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster för utredning, workshops och studieresor LAG,s beslut om …

View Post

Björshult Bus

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att främja en attraktiv fritid för ungdomar på landsbygden Målet med projektet är att genomföra ett antal workshops, studiebesök och event med ungdomar samt sammanställa en rapport hur och var en eller flera nya mötesplatser kan skapas för motorburen/motorintresserad ungdom. Projektet består i processledning, marknadsföring, resor och kostnader kring workshops och event. LAG,s beslut om prioritering …

View Post

Lager och logistik – lösningar för mer lokal mat

In Pågående projekt by Jacqueline

Syfte och målSyftet med projektet är att öka förutsättningarna till lokal mat som säljs lokalt. Målet med projektet är en resurskartläggning och behovsinventering av lager och logistik för försäljning av lokalproducerad mat, en pilotstudie över vilka lokala råvaror/livsmedel som efterfrågas av en landsbygdsskola, en workshop samt en sammanfattande rapport om projektet. Aktiviteterna i projekt är köpta tjänster av projektledning, redovisningstjänst, …

View Post

Förutsättningar för att bevara och utveckla skärgården i Sörmland

In Slutredovisade projekt by Jacqueline

Syftet med projektet är att ta fram en lokal utvecklingsplan för Sörmlands Skärgård Målet med projektet är en kartläggning och behovsinventering av toaletter och soptunnor i Sörmlands skärgård, en plan för skötsel och ansvarsfördelning, en studieresa, filmer om projektet, ett seminarium samt en sammanfattande rapport om projektet. Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster. LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet …

View Post

Södra Vårdinge grönsaksodling

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet Projektet syftar till att skapa nya trädgårdsodlingar för grönsaksproduktion Målet projektet är att anlägga och stängsla 1500 meter odlingsbäddar, ett uppvärmningsbart tunnelväxthus, bevattningssystem och redskap för frilandsodling. Aktiviteterna i projektet är köpta tjänster. LAG,s beslut om prioritering med motivering: Projektet bidrar till en ny grönsaksodling och ett nytt företag. Vårdinge Folkhögskola har goda förutsättningar till att utveckla anläggningen i …

View Post

Södra Vårdinge. Besöksnäring och livsmedelsproduktion

In Pågående projekt by Jacqueline

Syftet Projektet syftar till att utveckla Vårdinge by till ett publikt kunskapsnav för regenerativt jordbruk Målet med projektet är att: – göra en pilotstudie över en etablering av grönsaksodling och en testodling av grönsaker i utbildningssyfte, utifrån en förutbestämd användare i samverkan med skolan. – sammanställd rapport över utfall och erfarenheter som kan spridas digitalt.    – anlägga en öppen mötesplats …